Demeter Monitor: biodynamisch zit in de lift

Nieuwsbrief

Demeter Monitor: biodynamisch zit in de lift

Cover-Demeter-Monitor-2022-2023

De markt voor biologisch-dynamische producten met het Demeterkeurmerk is afgelopen jaar licht gestegen. Ook het aantal biodynamische bedrijven en het areaal groeiden licht. Dit gebeurde ondanks lastige marktomstandigheden, met een hoge inflatie en dalende koopkracht. Van het biologisch areaal in Nederland is nu 11% (9471 ha) Demeter gecertificeerd of op weg naar Demeter. Dit blijkt uit de nieuwe Demeter Monitor 2022/2023, een uitgave waarin de biodynamische organisaties in Nederland terugblikken op het jaar 2022-2023. Ook Warmonderhof neemt deel aan de Demeter Monitor.

Lees de Demeter Monitor

Biodynamische bedrijven zijn met een oppervlak van gemiddeld 60,7 hectare fors groter dan het gemiddelde gangbare bedrijf (35,4 ha) Dat komt door de grondgebondenheid, waarbij in de rundveehouderij 80% van het voer van het eigen bedrijf moet komen. Ook moet 10% van de boerderijen ingericht zijn ter ondersteuning van natuur. In Nederland zijn er 156 gecertificeerde Demeter bedrijven, één meer dan vorig jaar. De handelsomzet in Demeterproducten is afgelopen jaar gestegen van 54 naar 55.9 miljoen.

Regelmatige inspectie

Wereldwijd zijn er 7087 Demeter gecertificeerde boerderijen op 225.000 ha in zo’n 65 landen. Opvallend is dat het areaal biodynamische wijnbouw is verdubbeld in 5 jaar. In Frankrijk is 63% van het biodynamisch areaal in gebruik voor wijnbouw. Wereldwijd is dat 10%. Biodynamische boeren en tuinders voldoen aan een aantal aanvullende voorwaarden boven de Europees vastgestelde biologische normen. Daarvoor worden ze regelmatig door een onafhankelijke controleorganisatie geïnspecteerd. Werken aan bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit vormt de basis. Er mag bijvoorbeeld met veel minder stikstof worden bemest (slechts 112 kilo stikstof per hectare). Een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen biologisch en biodynamisch is via deze link te lezen. Biodynamische producten zijn herkenbaar aan het internationale Demeter keurmerk.

BD-eeuwfeest

Bert van Ruitenbeek, directeur Stichting Demeter: ”Volgend jaar viert de biodynamische beweging haar eeuwfeest. In 1924 waren er al boeren en grootgrondbezitters bezorgd over de introductie van chemie in de landbouw, vanwege de negatieve effecten op bodemvruchtbaarheid en op de voedselkwaliteit. Ze gingen werken vanuit de kracht van de natuur. Gezondheid is geen geïsoleerd begrip. We kunnen immers niet gezond zijn in een giftig milieu. Deze kennis begint nu pas breder door te dringen in de samenleving. Binnen samenwerkingsverbanden zoals het Groenboerenplan lobbyen we voor de politieke vertaling van dit toenemende bewustzijn. Wetend dat het kan, zonder chemie en kunstmest, met een dierwaardige veehouderij. Maar dan hebben we wel nodig dat het landbouwonderwijs hierop wordt afgestemd, dat de vervuiler gaat betalen en dat de wet- en regelgeving stimulerend werkt voor integraal duurzame landbouw.”

De Demeter Monitor komt jaarlijks tot stand in samenwerking met de Biodynamische Vereniging, BD Grondbeheer, Stichting Kraaybeekerhof en Aeres Warmonderhof en Stichting Warmonderhof. Als biodynamische beweging werken zij intensief samen op het gebied van opleiding, training en ontwikkeling. BD Grondbeheer zet zich in voor het veilig stellen van gronden voor biodynamische landbouw en hulp bij bedrijfsopvolging. Inmiddels pachten 31 extensief werkende, vooral biodynamische bedrijven hun grond via BD Grondbeheer, in totaal 606 hectare, gefinancierd via schenkingen en de uitgifte van obligaties. Aeres Warmonderhof en Stichting Warmonderhof ontwikkelen zich samen steeds verder als kenniscentrum voor praktiserende boeren en deeltijdstudenten. De Biodynamische Vereniging sluit zich daarbij aan door het inrichten van werkplaatsen kringlooplandbouw op biodynamische boerderijen, waar reguliere boeren kennis en inspiratie kunnen opdoen bij hun biodynamische collega’s.

De volledige Demeter monitor 2022/2023 voor trends en ontwikkelingen in de biodynamische landbouw en handel met Demeter keurmerk staat online op www.stichtingdemeter.nl