2022-Eline-Wielemaker--41-1

De biodynamische landbouw is de meest vergaande vorm van duurzame landbouw. We proberen op deze pagina in grote lijnen uit te leggen waarin onze biodynamische landbouwopleiding verschilt van een gangbare landbouwopleiding.

  • Op een reguliere landbouwopleiding bestaat het teeltgedeelte uit les in het telen van suikerbieten, winterwortels, pootgoed, consumptieaardappels, uien, witlof, graan etc. Dat is de grove groenteteelt oftewel akkerbouw. Op Aeres MBO Dronten Warmonderhof kies je pas later in de opleiding. De eerste twee jaren krijg je alle richtingen aangeboden: tuinbouw (fijne groenteteelt), melkveehouderij, akkerbouw en fruitteelt. Je maakt later in de opleiding pas de keuze voor één vak, maar ook dan zullen teelt en veehouderij altijd gecombineerd worden. Om deze reden:

  • We zijn een biodynamische school. Biodynamisch gaat nog een stap verder dan biologisch. Biodynamische landbouw gaat uit van het gemengde bedrijf. BD-bedrijven willen werken met gesloten kringlopen (eventueel met behulp van een koppelbedrijf). Daarom krijgt ook een teeltstudent veehouderijlessen. Want op een teeltbedrijf werk je ook met dieren; voor de mest.

  • Onze teeltlessen in de tuinbouw zijn gericht op het telen van vele verschillende gewassen. In de kleinschalige tuinbouw worden per bedrijf vaak meer dan 50 gewassen geteeld. In de lessen groenteteelt gaat het dan over bladgewassen, vruchtgewassen, peulvruchten, wortel en knolgewassen, brassica etcetera. Onze teeltlessen in de akkerbouw zijn wel gericht op de ‘standaard-teelten’ zoals aardappelen, uien, suikerbieten, maar ook hier worden meer andersoortige gewassen geteeld dan in de reguliere akkerbouw. Denk aan zaadteelt en pompoenen bijvoorbeeld. Daar krijg je dus ook les in.

  • Op reguliere landbouwopleidingen wordt tot nu toe weinig of geen aandacht besteed aan de bodem, terwijl dit voor de biologische en biodynamische landbouw een heel belangrijk vak is. Je krijgt op Aeres MBO Dronten Warmonderhof evenveel bodemlessen als groenteteeltlessen.

  • Verder is het zo dat Aeres MBO Dronten Warmonderhof alleen uitgaat van teelt zonder gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Er is naast bodemvruchtbaarheid heel veel aandacht voor vruchtwisseling en biodiversiteit op het bedrijf.

  • Voor wat betreft techniek krijg je op Aeres MBO Dronten Warmonderhof vergelijkbare vakken aangeboden als op een gangbare landbouwopleiding. Denk aan: trekkerrijden en werken met materieel, heftruckrijden, lassen, verbindingen leggen, motoronderhoud en allerhande andere boerenklussen.

  • Biodynamische landbouw is gebaseerd op de antroposofische visie van Rudolf Steiner en daar krijg je op de BOL-opleiding een introductie van. Het gaat er in grote lijnen vanuit dat alles met alles samenhangt en dat je mensen, dieren, planten en de bodem naar hun aard moet behandelen. Lees meer over: ‘Wat is nu eigenlijk biodynamisch’

  • We geven je hier een overzicht van alle vakken die je krijgt tijdens de BOL-opleiding op Aeres Warmonderhof, zodat je die kunt vergelijken met het vakkenpakket van een reguliere landbouwopleiding.

  • En dit is het verschil tussen biologisch en biodynamisch. Dit overzicht is afkomstig van Stichting Demeter, de certificerende instantie voor de biodynamische landbouw.

Nieuwsbrief mobiel